องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายเดชา  วงษ์อินตา


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปุณยวีร์ เดชทศ
นางสาวนิศารัตน์  หลงพิมาย  
นางสาวพัชรฏา  เปลี่ยนไธสง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน