องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
การศึกษาก้าวหน้า การเกษตรสมบูรณ์ เกื้อหนุนคุณภาพชีวิต