องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่ิอง มาตรการเผยแพ่ข้อมูลสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]132
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ต.ค. 2564 ]95
3 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]111
4 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]103
5 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 1 ต.ค. 2564 ]116
6 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]101
7 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]99