องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]62
2 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]59
3 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]61
4 การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]57
5 การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]58
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]57
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]58
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]56
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]61
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]59
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2564 ]60
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (1) [ 1 ต.ค. 2564 ]58