องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน กสนเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

ระกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน กสนเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน กสนเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ