องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏบิติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏบิติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏบิติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ