องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเกินศักยภาพของ อปท. ในเขต จ.นครราชสีมา


     อบต.ละหานปลาค้าว  นำโดยนายกิตติ  งามเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้รับมอบหมายจาก

นายสมหมาย ทองบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง

การประสานโครงการเกินศักยภาพของ  อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมเทอร์มินอล  21

จ.นครราชสีมา

2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20