องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเกินศักยภาพของ อปท. ในเขต จ.นครราชสีมา


     อบต.ละหานปลาค้าว  นำโดยนายกิตติ  งามเลิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้รับมอบหมายจาก

นายสมหมาย ทองบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง

การประสานโครงการเกินศักยภาพของ  อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมเทอร์มินอล  21

จ.นครราชสีมา

2023-01-05
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-18
2022-11-11