องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ / ปีใหม่ไทย 2566


                  วันที่  13 เมษายน  2566  เวลา  07.00 น. นายสมหมาย  ทองบอน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอ  และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์/วันขึ้นปีใหม่ไทย  2566   เพื่อเป็นการ

สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  และเพื่อความเป็นศิริมงคล  ณ  บริเวณใต้มุข   อาคารที่ว่าการ  อำเภอเมืองยาง  โดยมี

นางสาวดารา  เอี่ยมส่งเสริม  นายอำเภอเมืองยาง ให้เกีรติเป็นประธานในครั้งนี้

2023-04-13
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-17
2023-02-21
2022-12-15