องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


โครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2566 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา


         วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  มีมติให้ดำเนินโครงการและลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด  ปลอดลูกน้ำยุงลาย  ประจำปี  พ.ศ.2566  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย  อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก  และสร้างความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ร่วมกับเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง  โดย  แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน  ณ  บ้านละหานปลาค้าว  หมู่ที่  6  ต.ละหานปลาค้าว  พร้อมหน่วยงานราชการ   องค์กรและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง  ในวันที่  17  สิงหาคม  2566

          โดยคณะกรรมการได้ทำการแบ่งทีมลงพื้นที่ตรวจประเมิน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  โดยได้ทำการสุ่มตรวจหาลูกน้ำยุงลาย  ตามห้องน้ำ  ถังบรรจุน้ำ  และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผสมน้ำยา  การใช้เครื่องฉีดพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง  และ  วิธีฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย  

          ในการนี้  นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต. ข้าราชการ  พนักงาน  และอาสามัครสาธารณสุข  ตำบลละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน  และร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด  ปลอดลูกน้ำยุงลาย  ประจำปี  พ.ศ.2566  ณ   หอประชุมโรงเรียนบ้านละหานสามัครคี  หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว

2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01