องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จ.นครราชสีมา


               วันที่  16  สิงหาคม  2566  นายสมหมาย  ทองบอน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ  (คณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ระดับอำเภอ) คณะผู้บริหาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต. คณะทำงาน

ขับเคลื่อน ฯ ระดับหมู่บ้าน   ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์  การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล 

หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable  Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา

ได้ออกตรวจประเมิน  บ้านครบุรี  หมู่ที่ 1  ตำบลละหานปลาค้าว  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  

                โดยหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมีดังนี้

(1) แบบที่  1  เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน  7  ข้อ ( 7  ข้อหลัก / 16 ข้อย่อย)

(2) แบบที่  2  เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน  ใน  5  มิติ  56  ตัวชี้วัด (คะแนนรวม  56  คะแนน)

                

 

2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01