องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายสมหมาย   ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซื่อสัตย์สุจริต ปลอดภัยจากการทุจริตคอรัปชั่น  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   

2022-04-12
2022-03-17
2022-03-07
2022-01-31
2022-01-04
2021-12-07
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-12
2021-09-30