องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


โครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก


          วันพฤหัสบดีที่  24  สิงหาคม  2566  เวลา  06.30  น.  นางสาวดารา  เอี่ยมส่งเสริม  พร้อมด้วยนายประเวทย์  ชุมสงฆ์

  ส.อบจ. อำเภอเมืองยาง , นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว , หัวหน้าส่วนราชการ ,

ปลัดอำเภอ , อส. , เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองยาง , นางยุภาพร  ชุมสงฆ์  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองยาง , กำนัน ,

ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชน  ตำบลละหานปลาค้าว  

           ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า (ทุกวันพระ) ตามโครงการสร้างธรรมะ  ร่วมทำความดี  เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระ

ชนมายุ  8 รอบ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ในห้วงเดือนมิถุนายน  ถึงเดือน

ธันวาคม  2566  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8  รอบ   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26  มิถุนายน  2566

           ณ  ศาลาการเปรียณ  วัดจินดาราม  บ้านละหานปลาค้าว  หมู่ที่  6  ตำบลละหานปลาค้าว  อำเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา  

2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01