องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว


            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร  ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหนองละหาน 

ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  สำหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2566 

ณ   สวนสัตว์นครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12