องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง


           องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีหน้าที่รับผิดชอบกับแนวทางและกลยุทธ์

ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเกราะป้องกันปัญหา

ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคตซึ่งมีพื้นฐานมาจากสถาบันครอบครัว  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น 

สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ประจำปีงบประมาณ  2566  ในวันพุธที่  12  กันยายน  2566  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา   

           โดยมีวัตถุประสงค์

            -   เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว  เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพโดยปลูกฝังให้เด็ก  เยาวชน  สมาชิกครอบครัวมีจิตใจดี 

มีวัฒนธรรม  และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

            -  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

            -  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำสถาบันครอบครัว

ไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

             

 

2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20