องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  การจัดเตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กรณีติดตามสถานกา...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 43]
 
  การจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 35]
 
  การจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำ จากพายุ...[วันที่ 2022-10-02][ผู้อ่าน 42]
 
  การรณรงค์ควบคุมและงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลละหานปลา...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลละหานปลาค้าว ประจำปี...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 13]
 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและประเพณีประจำตำบลละห...[วันที่ 2022-07-14][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมที่ อบต.ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 15]
 
  การให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 127]
 
  การจัดทำทางลาดและที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่มาติดต่อ...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 132]
 
  การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจร...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 100]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8