องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]59
2 แผนพัฒนาบุคลากร64-66 [ 15 พ.ย. 2564 ]112
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2564 ]101
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน กสนเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ต.ค. 2564 ]72
5 ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]64
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏบิติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ต.ค. 2564 ]63
7 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 25 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
8 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]63
9 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
10 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]66
11 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]60
12 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]50
13 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]64